Home Page | CARIS Pedigree Chart | Drawer Three - Caris | Site Map


JANSSEN

The original card is in the possession of
Truus and Frits Hermans,
who have kindly allowed me to use a scan. And, more importantly have provided a translation to modern Dutch, and to English. Thank you so much!
Original scan of card.
Remembrance card of Henricus JANSSEN of Broekhuizen, Limburg, Netherlands
Note: Some areas have been enhanced and/or repaired.
Translation into modern Dutch:
Jezus, Maria, Joseph.
Bid voor de zielerust van de overledene
HENDRIK JANSEN,
Echtgenoot van 
JACOBA HENDRICA HENDRIKS,

geboren te Broekhuizenvorst op 23 April 1837 en na
een kortstondige ziekte overleden te Broekhuizen op
14 November 1916, tijdig voorzien van de Heilige
Sacramenten der zieken.

De dierbare overledene opgevoed in de leer van de
Heer, leefde voor God in de christelijke
eenvoudigheid en oprechtheid. Voor zijn echtgenote
was hij een trouwe man en voor zijn kinderen een
zorgzame en liefdevolle vader, die een voorbeeld
was in woord en daad.
Gelukkig en wijs is hij, die tijdens zijn leven zo
probeert te zijn zoals men hem zal herinneren bij zijn
dood. Mijn dierbare echtgenote en geliefde kinderen,
heb geen verdriet om mij. Eens zullen we elkaar
weer zien in de Hemel: Bid voor mij. JoŽs. XVI, 16.
Gebed
Barmhartige God, ontferm U over de ziel van Uw
dienaar Henricus en geef hem de eeuwige rust en
het eeuwige licht bij Uw uitverkorenen. Door
Christus, onze Heer. Amen.
Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 dagen aflaten)
Lieve Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.(300
dagen aflaten)


Translation into English:

Jesus, Mary, Joseph Pray for the peace of mind of the deceased HENDRIK JANSEN Husband of JACOBA HENDRICA HENDRIKS
born in Broekhuizenvorst on 23 April 1837 and after
a brief illness passed away in Broekhuizen on 14
November 1916 there was time to provide the Holy
Sacraments of the sick persons.

The dear deceased raised in the fear of the
Lord lived for God in Christian simplicity and
sincerity. For his wife he was a faithful man and for
his children a careful and loving father that was an
example in word and deed. Happy and wise is
he, who during his life so tried to be, as they will
remind him by his death. My dear wife and beloved
children, do not grieve for me. One day we will
see each other in the Heaven. Pray for me. JoŽs. XVI, 16.
Prayer Merciful God, take care of the soul of Your
servant Henricus and give him the eternal rest and
the eternal light by Your chosen one. Through Christ,
our Lord. Amen.
My Jesus, mercy. (100 day's indulgence)
Sweet Lord Jesus, give him the eternal rest. (300 day's indulgence)


W3C HTML Validator button

Copyright © March 1, 2003 by Sandra L. Willis